Pressroom.

 • Nu ook de overopIBAN-app live

  - DNB

  Op maandag 15 juni werd de IBAN-omnummertool beschikbaar op overopIBAN.nl. De overopIBAN-app is daaraan gekoppeld. Deze app is vanaf nu beschikbaar voor Apple- en Androidsmartphones.

  Net zoals de omnummertool helpt de overopIBAN-app je met het omzetten van oude rekeningnummers naar nieuwe Nederlandse IBAN-rekeningnummers. Je vult het oude bankrekeningnummer in en de naam van de bank. De app geeft vervolgens het juiste, nieuwe bankrekeningnummer. De overopIBAN-app is daarmee een hulpmiddel dat je kunt inzetten om het IBAN van iemand anders te achterhalen. Het beste blijft overigens om de ander direct om zijn of haar IBAN te vragen. Dat staat bijvoorbeeld op de bankpas.

   

  De overopIBAN-app is succesvol tot stand gekomen na een intensieve samenwerking tussen collega’s van DNB en collega’s van de Betaalvereniging.

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de Betaalvereniging Nederland, dhr. Berend Jan Beugel (06-39496011); DNB, dhr. Martijn Pols (06-52496432).

 • IBAN-omnummertool nu beschikbaar

  15 juni 2015 - DNB

  Iedereen die een Nederlandse IBAN wil opzoeken, kan vanaf vandaag terecht op de website OveropIBAN.nl. Op deze website is een ‘omnummertool‘ beschikbaar die oude rekeningnummers kan omzetten naar IBAN-rekeningnummers die nodig zijn om geld over te maken. Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) besloot hiertoe vorige maand nadat er nog veel vraag bleek naar een officiële service van de banken voor het omzetten van bankrekeningnummers. Sinds 1 augustus 2014 is Europa over op IBAN, de Europese overschrijving en de Europese incasso.

  De IBAN-omnummertool is een initiatief van Betaalvereniging Nederland en DNB. Wie beschikt over het oude bankrekeningnummer en de naam van de bijbehorende bank kan dit invullen op de website. De omnummertool geeft vervolgens het juiste, nieuwe, bankrekeningnummer. Banken zullen de link naar deze tool opnemen op hun websites waar klanten gebruikmaken van mobiel en internetbankieren.

  De behoefte aan een officiële website waar deze service wordt geboden kwam  voort uit de wildgroei aan alternatieve websites die omnummerdiensten aanbieden, maar die niet altijd betrouwbaar blijken te zijn. Daarnaast vinden consumenten het soms lastig om IBANs van anderen te vinden. Het beste blijft overigens om de ander om zijn of haar IBAN te vragen.

  In het MOB, waarin koepels van banken, consumenten, winkeliers en ondernemers met elkaar overleggen over betalingsverkeer, is afgesproken om ook op andere wijze IBAN-nummers beter beschikbaar te maken. Banken versnellen de uitgifte van nieuwe pinpassen met daarop de IBAN. Bedrijfsorganisaties roepen hun achterban nogmaals op om hun IBANs te vermelden op facturen, websites en andere communicatie-uitingen. 

   

  Het MOB richt zich op de bevordering van de veiligheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en efficiëntie van het Nederlandse betalingsverkeer. Het MOB is breed samengesteld uit partijen die aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigen en staat onder voorzitterschap van DNB.

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van Betaalvereniging Nederland, dhr. Berend Jan Beugel (06-39496011)
  DNB, dhr. Martijn Pols (06-52496432).

 • Uitkomst MOB: IBAN omrekentool per 15 juni online

  28 mei 2015 - DNB

  Nederlandse banken hebben in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) van 21 mei 2015 een ambitieus plan gepresenteerd om binnen vier jaar real-time betalingsverkeer mogelijk te maken, waarbij betalingen binnen vijf seconden op de rekening worden bijgeboekt. Dit plan past volledig bij de digitalisering van de maatschappij, veranderende klantverwachtingen en groeiende behoefte om alles overal en meteen te kunnen betalen.

  Transacties kunnen straks 24 uur per dag onmiddellijk worden verwerkt, ook in het weekend en op feestdagen. Hierbij kan worden gedacht aan aankopen in de winkel en op internet, en aan betalingen tussen personen en bedrijven onderling.

  Dit plan kan rekenen op brede steun van de MOB-partijen. Afgesproken is dat banken en stakeholders de komende tijd nauw zullen samenwerken om een compleet nieuwe betalingsinfrastructuur te realiseren, die past in de Europese context (Single Euro Payments Area, SEPA). Het project wordt uitgevoerd onder regie van Betaalvereniging Nederland. Die zal samen met de banken in de tweede helft van dit jaar samen met gebruikers, waaronder vertegenwoordigers van het MOB, de visie en roadmap verder afstemmen en uitwerken.

  IBAN-omrekentool komt op OveropIBAN.nl
  Gebleken is dat het vinden van IBANs voor consumenten nog niet altijd gemakkelijk is. Op verzoek van het MOB zal er daarom binnenkort een officiële IBAN-omrekentool van de gezamenlijke banken worden geplaatst opOveropIBAN.nl.Verder is afgesproken dat banken de uitrol van IBAN betaalpassen snel zullen voltooien. Ook worden organisaties opgeroepen om hun IBAN te vermelden op hun websites en facturen.

  Afwegingskader innovaties in het betalingsverkeer omarmd
  De vergadering sprak donderdag ook over de rol die het MOB en DNB spelen bij de verschillende innovaties in het betalingsverkeer. Innovaties kunnen nieuwe, vaak digitale mogelijkheden bieden in het betalingsverkeer en kunnen daarmee een waardevolle aanvulling vormen op de bestaande betaalmethoden. Tegelijkertijd zouden ook de risico’s kunnen toenemen, bijvoorbeeld waar het gaat om de veiligheid, de beschikbaarheid of fragmentatie. Het MOB gaat daarom voortaan aan de hand van een afwegingskader innovaties toetsen aan maatschappelijke doelstellingen als veiligheid en privacy, betrouwbaarheid, efficiency en standaardisatie, toegankelijkheid en bereikbaarheid. Het MOB zal hier periodiek aandacht aan besteden.

  Beschikbaarheid betalingsverkeer verbeterd
  De MOB-leden constateren dat er de afgelopen twee jaar grote vooruitgang is geboekt in het verbeteren van de beschikbaarheid van het betalingsverkeer. Enerzijds zijn de bancaire systemen nu beter beschermd tegen DDoS-aanvallen. Anderzijds komen storingen steeds minder voor omdat de infrastructuren van internetbankieren, iDEAL en pinnen nu nagenoeg onafhankelijk van elkaar zijn.

  Beschikbaarheidscijfers van mobiel- en internetbankieren worden gepubliceerd op dewebsite van de Betaalvereniging. Uit de meest recente cijfers van de Betaalvereniging Nederland blijkt dat de beschikbaarheid van respectievelijk internetbankieren en mobielbankieren in het eerste kwartaal van 2015 99,82 en 99,74 procent was bij de vier Nederlandse grootbanken.

  Overige punten

  • Het MOB constateert dat het Meldpunt IBAN-discriminatie een effectieve rol vervult bij het aanpakken van IBAN-discriminatie. Koepels van bedrijven en banken zullen hun achterban en klanten nogmaals wijzen op de wettelijke verplichting van de SEPA-verordening om ook buitenlandse IBANs te accepteren.
  • In de najaarsvergadering (17 november 2015) zal het MOB eventuele mogelijkheden en alternatieven voor nummerportabiliteit bespreken.
  • Vandaag heeft het MOB haar Rapportage over 2014 uitgebracht aan de minister van Financiën. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de ontwikkelingen en de door het MOB bereikte resultaten in 2014. Ook zijn de prioriteiten van het MOB aangegeven voor 2015.

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van DNB, dhr. Martijn Pols (06- 52496432 ).

 • Persbericht: Nederland per 1 augustus 2014 volledig over op IBAN

  4 april 2014 - DNB

  Vrijdag 4 april heeft het Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS) een advies uitgebracht aan de banken over de invulling van de IBAN-waiver. Deze ontheffing om de automatische nummerconversie naar IBAN voor consumenten te kunnen verlengen tot 1 februari 2016 is door minister Dijsselbloem van Financiën aangevraagd. Op basis van een inventarisatie van de voor- en nadelen, adviseert het NFS voorwaarden te stellen aan de IBAN-waiver. De automatische nummerconversie voor consumenten in de internetbankieromgeving wordt hiermee gecontinueerd tot uiterlijk 1 augustus 2014.

  De banken hebben het NFS om dit advies gevraagd nadat de minister van Financiën op 31 januari 2014 de IBAN-waiver had ingeroepen. Het NFS heeft hierop een inventarisatie gemaakt van de voor- en nadelen en de belangrijkste risico’s die het verlengen van de overgangstermijn naar IBAN met zich meebrengt. Op basis van deze inventarisatie is het NFS tot een unaniem advies gekomen. Het langer in stand houden van een duale periode naar IBAN zorgt vooral voor onduidelijkheid wat risico’s met zich meebrengt.

  Allereerst spelen criminelen in toenemende mate in op de verwarring bij consumenten in de overgangsperiode op IBAN. Het Programmabureau SEPA ziet een aanzienlijke stijging in het aantal phishingberichten en het aantal consumenten dat hierdoor gedupeerd raakt. Bovendien is het bedrijfsleven per 1 augustus 2014 volledig over op IBAN. Bedrijven en banken moeten extra administratie- en conversiekosten maken om eventuele oude rekeningnummers om te blijven zetten naar IBAN. Dit brengt niet alleen het risico op fouten met zich mee, maar ook kosten die uiteindelijk worden doorberekend aan de consument. Verder geeft het langer gebruik maken van specifiek oude gironummers problemen. Deze zijn opeenvolgend uitgegeven en het nummer is daardoor niet zelf-controlerend, zoals andere rekeningnummers en IBAN dat wel zijn. Hierdoor worden vergissingen of typfouten bij invoer niet ondervangen. Door het ontbreken van de Naam-Nummercontrole in het verdere verwerkingsproces, is het aantal verkeerde (of onbedoelde) overboekingen aanzienlijk gestegen. Dit brengt onnodige individuele en maatschappelijke kosten met zich mee, de schade hiervan kan oplopen tot jaarlijks 50 miljoen euro. Het rechtstreeks gebruik maken van IBAN ondervangt deze problematiek.

  De geïnventariseerde risico’s zijn maatschappelijk gezien onwenselijk en wegen naar mening van het NFS zwaarder dan het gebruiksgemak van automatische nummerconversie voor de consument tot 1 februari 2016. Uiteindelijk moet ook de consument over op IBAN. Consumentenorganisaties hebben wel aanvullende voorwaarden verbonden aan de invulling van de waiver welke zijn meegenomen in het advies.

  1. Het Nationaal Forum SEPA-migratie zal de afronding van de introductie van IBAN ondersteunen met een landelijke communicatiecampagne.
  2. Specifieke (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en gehandicapten, zullen daarbij extra aandacht krijgen.
  3. Daarnaast zullen banken de uitrol van bankpassen met de IBAN van de rekeninghouder erop versnellen.
  4. De gezamenlijke IBANBIC-service van de banken blijft langer operationeel tot in 2015. Dit in plaats van de tot nu geplande einddatum van 30 september 2014.
  De zes grootste retailbanken hebben daarbij aangegeven de goede doelen, die gebruik maken van verkorte rekeningnummers een consumentvriendelijke faciliteit aan te blijven bieden om de conversie in internetbankieren tot 1 februari 2016 mogelijk te maken. De goede doelen en banken zijn over de invulling hiervan op hoofdlijnen inmiddels tot overeenstemming gekomen.
  De banken hebben, namens de Nederlandse Vereniging van Banken en de Betaalvereniging, laten weten het advies van het NFS op te zullen volgen.

  Noot voor de pers
  Het Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS) is ingesteld door het MOB en begeleidt in Nederland de migratie naar IBAN en betaalmiddelen die zijn gebaseerd op Europese standaarden. Uiterlijk 1 februari 2014 moeten deze standaarden zijn ingevoerd. Aanbieders en gebruikers van betalingsverkeer wisselen onder voorzitterschap van DNB in dit Forum informatie uit, bespreken de gewenste aanpak en maken afspraken over de migratie van het Nederlandse betalingsverkeer.
  Het NFS publiceert vandaag de resultaten van de halfjaarlijkse SEPA-migratiemonitor, de achtste meting van november 2013. U vindt deze op www.dnb.nl en op www.overopIBAN.nl.

 • Persbericht: Pas op! Frauduleuze e-mails verstuurd namens de Nederlandsche Bank en Over op IBAN campagne in omloop.

  28 februari 2014 - DNB

  Verwijder deze e-mails (ook uit prullenbak) en start uw virus- en malware scanner op na klikken op link.

  De afgelopen weken ziet de Nederlandsche Bank het aantal meldingen en klachten over ontvangen frauduleuze e-mails (ook wel phishing e-mails genoemd) sterk stijgen. De e-mails zouden onder andere uit naam van De Nederlandsche Bank , of uit naam van de “over op IBAN” campagne verstuurd zijn. Het onderwerp van de e-mails heeft betrekking op de overgang naar IBAN (International Bank Account Number).Criminelen grijpen de overgang naar dit Europese rekeningnummer aan om de frauduleuze e-mails rond te sturen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de logo’s van De Nederlandsche Bank en de “Over op IBAN” campagne, waardoor de berichten verraderlijk echt lijken.

  De Nederlandsche Bank zal nooit om persoonlijke bankgegevens vragen
  De Nederlandsche Bank (en haar informatiecampagne “Over op IBAN”) verstuurt nooit e-mails naar consumenten en bedrijven met vragen ten aanzien van persoonlijke bankgegevens. Ook de banken zullen nooit per e-mail, per brief of telefonisch vragen om inlogcodes, pincodes, of andere persoonlijke bankgegevens. Indien u een e-mailbericht ontvangt waarin om dergelijke zaken gevraagd wordt, doet u er verstandig aan niet op linkjes te klikken en de e-mail weg te gooien (ook uit uw prullenbak). Wordt u gebeld, dan raden wij u aan om de verbinding te verbreken. Heeft u wel op een dergelijke link geklikt, start dan uw virus- en malware scanner op. Indien u bankgegevens hebt ingevuld of telefonisch doorgegeven, dan verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw bank en hier melding van te doen.

  Frauduleuze brieven naar aanleiding overgang op IBAN
  Afgelopen weken zijn er ook frauduleuze brieven verstuurd waarin melding werd gemaakt dat bedrijven hun rekeningnummer hebben gewijzigd in verband met de overgang naar IBAN. Als u een brief ontvangt die u niet vertrouwt, raden wij consumenten én bedrijven aan contact op te nemen met de verzendende partij om de boodschap van de brief te checken. Ook raadt de Nederlandsche Bank partijen van wie de naam misbruikt wordt aan om contact te zoeken met de politie en hier aangifte van te doen.

  Frauduleuze websites worden offline gehaald
  Alle banken hebben een meldservice waarop frauduleuze e-mails aangemeld kunnen worden. Naar aanleiding van deze meldingen – en naar aanleiding van eigen onderzoek – worden deze websites offline gehaald.
  Wilt u meer informatie over wat te doen als u een verdachte brief, telefoongesprek of e-mail ontvangt, kijkt u dan op de website www.veiligbankieren.nl (dit is een campagne van de betaalvereniging) of www.fraudehelpdesk.nl .
  ——————————————————————— Einde persbericht ——————————————————————————–
  NOOT VOOR DE REDACTIE
  Het Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS) is ingesteld door het Maatschapplijk Overleg Betalingsverkeer en begeleidt in Nederland de migratie naar IBAN en betaalmiddelen die zijn gebaseerd op Europese standaarden. Aanbieders en gebruikers van betalingsverkeer wisselen onder voorzitterschap van DNB in dit Forum informatie uit, bespreken de gewenste aanpak en maken afspraken over de migratie van het Nederlandse betalingsverkeer.
  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Remko Vellenga (020-524 22 72, 06-524 96 574) en Herman Lutke Schipholt (020-524 27 12, 06-524 96 900).