Disclaimer.

Deze website is opgezet door de Nederlandsche Bank (DNB) op initiatief van het Nationaal Forum SEPA-migratie. Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en DNB van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op deze website, kan DNB geen garantie geven dat deze informatie te allen tijde juist en/of volledig is en dat ook zal blijven. DNB kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik) van, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website. Hoewel het streven van DNB erop is gericht deze website continu toegankelijk te laten zijn, kan DNB geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat deze website om welke redenen dan ook, op enig moment niet beschikbaar is. Deze website kan bovendien door DNB buiten gebruik worden gesteld (tijdelijk of definitief) zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via deze website naar websites van andere organisaties gaat, wijst De Nederlandsche Bank u erop dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan DNB en dat DNB geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en correcte werking van dergelijke websites.

Het auteursrecht op de website wordt door De Nederlandsche Bank uitdrukkelijk voorbehouden.

Deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie van het publiek. De informatie heeft een algemeen karakter en is niet bedoeld als een door DNB geformuleerd advies inzake een specifieke situatie of bepaald probleem. De informatie op deze website kan nooit worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. U wordt ten stelligste geadviseerd om onafhankelijk juridisch, financieel of anderszins advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt inzake kwesties waarbij de informatie van deze website relevant kan zijn.

Indien u zich toegang verschaft tot (een deel van) de website www.overopiban.nl, wordt u geacht van het bovenstaande kennis te hebben genomen.